RPReplay_Final1656844178.mov

Vài giây phút kỷ niệm của các ngày bắt đầu trại.

GDPT_HuyenQuang_ADuc.mov

GĐPT Huyền Quang - Texas

trên đường về đất trại

BONUS SPIRIT POINTS (Thêm Điểm Tinh Thần) !!!!

Deadline:  Sunday 8PM Central Time