Activities

Dụng cụ hóa trang (Costumes for Trò Chơi Lớn - the Big Game):

Tất cả trại sinh và thành viên Ban Quản Trại hóa trang thành Vua A Dục 

[Everyone, females and males, will be Ashoka the Great]


Please use this picture for inspiration!

HỒN LỬA THIÊNG